Zaznacz stronę

Działamy na legalnym oprogramowaniu

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
zakończył pozytywnie proces Podstawowego Przeglądu Licencyjnego
w ramach programu TeleSAM, w wyniku którego przez okres kolejnych 12 miesięcy
od poniższej daty nie będą wymagane dodatkowe procesy kontrolne.

Działamy na legalnym oprogramowaniu firmy Microsoft.

Od 12 stycznia możliwe „wsteczne” zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez NFZ kosztów leczenia. Warunkiem jest jednak „wsteczne” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to możliwe na podstawie zmiany przepisów, które wejdą w życie 12 stycznia 2017 roku.

Tego dnia zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nią osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, taka jak na przykład żona lub mąż osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko do 26. roku życia osoby ubezpieczonej, ale nią nie była, gdyż nie była zgłoszona przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny, i w momencie korzystania ze świadczeń złożyła pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń lub dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez NFZ kosztów leczenia w przypadku „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
Warunkiem jest dokonanie przez płatnika składek, czyli na przykład w przypadku pracownika przez pracodawcę, w przypadku zleceniobiorcy przez zleceniodawcę, w przypadku emeryta-rencisty przez ZUS lub KRUS, zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
Czas na „wsteczne” zgłoszenie to 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej albo 30 dni od poinformowania przez Fundusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie obowiązku poniesienia kosztów świadczeń zdrowotnych.

Poza tym – w terminie do 90 dni od wejścia ustawy w życie – nie będą wszczynane lub będą umarzane już wszczęte postępowania administracyjne (ustalające obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016) pod warunkiem „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.
NFZ przypomina także, że każda placówka medyczna, która posiada umowę na świadczenia opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w przypadku niepotwierdzenia w systemie eWUŚ uprawnień pacjenta do świadczeń, powinna poinformować o tym fakcie pacjenta. Powinna także przedstawić wynikającą z nowych przepisów możliwość „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.
Zgłoszenie może dotyczyć takich osób, które w czasie korzystania ze świadczeń mogły być zgłoszone przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – spełniały przesłanki do bycia członkiem rodziny, czyli były dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, wnukiem albo dzieckiem, dla którego ustanowiono opiekę w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18-go roku życia, a jeżeli uczy się dalej – do ukończenia 26-go roku życia, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku, małżonkiem, wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska
Źródło: NFZ, stan z dnia 4 stycznia 2017 r.
Data publikacji: 4 stycznia 2017 r.

Osoby nieubezpieczone nie zapłacą już za świadczenia POZ

Osoby nieubezpieczone nie zapłacą już za świadczenia POZ

Zgodnie z ogłoszoną w dniu 28 grudnia 2016 r. nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń nie zapłacą już za świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, nawet jeżeli złożą nieprawdziwe oświadczenie o przysługującym im prawie.

Dotychczas w wypadku niemożności potwierdzenia przez świadczeniodawcę prawa pacjenta do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w systemie e-WUŚ, pacjent był uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o przysługujących mu uprawnieniach. Konsekwencją złożenia nieprawdziwego oświadczenia była możliwość dochodzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaty od samego pacjenta – z zastrzeżeniem usprawiedliwionych błędów świadczeniobiorców – przy jednoczesnym pokrywaniu należnego wynagrodzenia dla świadczeniodawcy. Zgodnie ze znowelizowanym art. 50 ust. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1793) zasady te nie będą miały zastosowania do osób, którym udzielono świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. W odniesieniu do wskazanych świadczeń nadal konieczne będzie składanie przez pacjentów pisemnych oświadczeń w wypadku negatywnej weryfikacji w systemie e-WUŚ. Niemniej jednak, nawet gdy zostaną one złożone w sposób świadomie nieprawdziwy, nie będzie się to wiązało z koniecznością zapłaty przez pacjenta należności na rzecz Funduszu. Nadal wynagrodzenie wynikające z udzielonych takiej osobie świadczeń otrzymywać będzie natomiast od Funduszu świadczeniodawca.
Nowelizacja określa również dodatkowy termin na zgłoszenie przez osobę uprawnioną członków rodziny do ubezpieczenia. Częstą przyczyną negatywnej weryfikacji przez Fundusz uprawnień świadczeniobiorców jest bowiem ich niezgłoszenie do ubezpieczenia. W takim przypadku, osoba zainteresowana w terminie 30 dni od dnia udzielenia świadczenia albo 30 dni od dnia poinformowania przez Fundusz o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wyegzekwowanie należności za świadczenia będzie mogła dopełnić stosownych formalności – de facto z mocą wsteczną.
Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2017 r. Wszystkie postępowania mające na celu wydanie decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń POZ i ich wysokość oraz dotyczące ich egzekucji będą podlegać z dniem wejścia w życie nowelizacji umorzeniu. Ponadto osoby, od których Fundusz dochodzi należności z powodu niezgłoszenia do ubezpieczenia będą miały 90 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji na dopełnienie stosownych formalności z tym związanych, co również spowoduje umorzenie trwających w stosunku do nich postępowań.
Ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 2173.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 2 stycznia 2017 r.
Data publikacji: 2 stycznia 2017 r.

Pin It on Pinterest