Informacja w sprawie odwiedzin Pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych

INFORMACJA W SPRAWIE ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Podczas odwiedzin zarówno odwiedzających jak i odwiedzanych pacjentów obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Odwiedziny pacjentów w szpitalnych oddziałach są możliwe z zachowaniem nw. zasad:
1. O odwiedzinach na danym oddziale decyduje kierownik oddziału lub lekarz przez niego upoważniony, dostosowując zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego do aktualnej sytuacji epidemicznej oddziału.
1) odwiedzać pacjentów w szpitalu mogą tylko osoby dorosłe,
2) osoby zdrowe,
3) osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID – 19 lub,
4) z potwierdzonym przechorowaniem COVID-19 (do 6 miesięcy ) lub z negatywnym wynikiem w kierunku COVOD-19 (do 72 godzin od pobrania).
Osoby z objawami infekcji lub rozpoznaną chorobą zakaźną nie mogą odwiedzać pacjentów.
2. Personel Szpitala ma prawo odmówić odwiedzin i lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom, u których widoczne są objawy chorobowe, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych.
3. Osoba odwiedzająca ma obowiązek poddać się triażowi obejmującemu wywiad epidemiologiczny
i pomiar temperatury.
4. Osoby odwiedzające mają obowiązek:
1) zdezynfekować ręce przed i po odwiedzinach,
2) mieć założoną maseczkę szczelnie zasłaniającą usta i nos,
3) zachować dystans 1,5 m od innych osób,
4) bezwzględnie stosować się do poleceń personelu Szpitala.
5. Odwiedziny chorych w szpitalu odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 14.00
do 16.00
6. Czas odwiedzin nie może przekraczać 15 minut.
7. Odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie w pokoju pacjenta albo w miejscu wskazanym przez personel.
8. Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.
9. Zabrania się osobom odwiedzającym:
1) wnoszenia, spożywania i dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających,
2) palenia wyrobów tytoniowych i używania papierosów elektronicznych,
3) przynoszenia materiałów i substancji niebezpiecznych w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu.
11. Odwiedziny nie mogą zakłócać toku pracy oddziału i wpływać ujemnie na warunki przebywania innych chorych.
12. przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala. W przypadkach szczególnie uzasadnionych personel Szpitala może wezwać Policję, o czym informuje uprzednio naruszającego postanowienia dotyczące odwiedzin.

 

Pin It on Pinterest