Oferta pracy: technik rtg

Komendant 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu zatrudni technika rtg. Forma i zakres współpracy są do uzgodnienia. Preferowana forma zatrudnienia umowa zlecenia.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 586904 260 lub mail:

Obowiązki Pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych

OBOWIĄZKI PACJENTA

Opracowane na podstawie Regulaminu Organizacyjnego w 115 Szpitalu Wojskowym  z Przychodnią SPZOZ w Helu.

 

 1. Posiadanie odpowiednich dokumentów: dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości, wyników badań, kart informacyjnych z pobytów w innym szpitalu.
 2. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania, życzliwego stosunku do innych chorych i personelu Szpitala, przestrzeganie ciszy nocnej, korzystanie z telefonu komórkowego w sposób niezakłócający spokoju innym osobom.
 3. Dostosować się do ustalonego rozkładu dnia w oddziale (dotyczy zwłaszcza przebywania w sali chorych w porze obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów czy podawania posiłków), przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych, szanować własność placówki, w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital, dbać o higienę osobistą i porządek w miejscu pobytu, rzeczy wartościowe złożyć do depozytu – (za rzeczy niezdane do depozytu Komenda Szpitala nie ponosi odpowiedzialności).
 4. Pacjentowi nie wolno: wnosić do placówki ani spożywać napojów alkoholowych, palić tytoniu i używać środków odurzających, spożywać żywności i napojów innych niż szpitalne, bez uzyskania zgody personelu medycznego, przechowywać na terenie oddziału artykułów żywnościowych łatwo psujących się, nie wolno opuścić szpitala bez zgody ordynatora/lekarza dyżurującego.

Prawa Pacjenta

PRAWA PACJENTA

Opracowane na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2022 poz. 1876)

 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 2. Prawo do informacji
 3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
 5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 

OBOWIĄZKI PACJENTA

Opracowane na podstawie Regulaminu Organizacyjnego w 115 Szpitalu Wojskowym  z Przychodnią SPZOZ w Helu.

 1. Posiadanie odpowiednich dokumentów: dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości, wyników badań, kart informacyjnych z pobytów w innym szpitalu.
 2. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania, życzliwego stosunku do innych chorych i personelu Szpitala, przestrzeganie ciszy nocnej, korzystanie z telefonu komórkowego w sposób niezakłócający spokoju innym osobom.
 3. Dostosować się do ustalonego rozkładu dnia w oddziale (dotyczy zwłaszcza przebywania w sali chorych w porze obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów czy podawania posiłków), przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych, szanować własność placówki, w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital, dbać o higienę osobistą i porządek w miejscu pobytu, rzeczy wartościowe złożyć do depozytu – (za rzeczy niezdane do depozytu Komenda Szpitala nie ponosi odpowiedzialności).
 4. Pacjentowi nie wolno: wnosić do placówki ani spożywać napojów alkoholowych, palić tytoniu i używać środków odurzających, spożywać żywności i napojów innych niż szpitalne, bez uzyskania zgody personelu medycznego, przechowywać na terenie oddziału artykułów żywnościowych łatwo psujących się, nie wolno opuścić szpitala bez zgody ordynatora/lekarza dyżurującego.

Informacje dla pacjentów: Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

PRAWO DO KORZYSTANIA  ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ  POZA KOLEJNOŚCIĄ POSIADAJĄ:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.
 • Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r.
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
 • Kobiety w ciąży.
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.
 • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby.
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
 • Żołnierze zastępczej służby wojskowej.
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
 • Żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.
 • Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia

Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.(Dz..U. 2004 nr 210 poz. 2135)
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.(Dz..U. 2016 poz. 1860)
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. (Dz..U. 2005 nr 169 poz. 1411)
 • Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz..U. 2017 poz. 1386)
 • Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. (Dz..U. 2018 poz. 932)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz..U. 2018 poz. 1552)
 • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022 poz. 655)

Pin It on Pinterest