Oferta pracy dla dietetyka

Komendant 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu nawiąże współpracę z dietetykiem. Forma współpracy jest dowolna i do uzgodnienia ( umowa zlecenia lub umowa kontraktowa lub umowa o pracę). Wymiar czasu pracy odpowiadający równoważnikowi co najmniej 0,5 etatu.

Dietetyk musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego ( Dz. U. 2023 poz. 870,978,1477 i 1955 ) tj.:

a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki, obejmujące co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki, obejmujące co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł magistra lub,
b) osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub
c) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub d) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł licencjata, lub magistra, lub magistra inżyniera na tym kierunku, lub
e) rozpoczęła przed 1 września 2013 r. szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom dietetyka lub ukończyła technikum lub szkołę policealną i uzyskała dyplom technika technologii żywienia w specjalności dietetyka.

Zgłoszenia można przesyłać na adres email :

Obowiązki Pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych

OBOWIĄZKI PACJENTA

Opracowane na podstawie Regulaminu Organizacyjnego w 115 Szpitalu Wojskowym  z Przychodnią SPZOZ w Helu.

 

  1. Posiadanie odpowiednich dokumentów: dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości, wyników badań, kart informacyjnych z pobytów w innym szpitalu.
  2. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania, życzliwego stosunku do innych chorych i personelu Szpitala, przestrzeganie ciszy nocnej, korzystanie z telefonu komórkowego w sposób niezakłócający spokoju innym osobom.
  3. Dostosować się do ustalonego rozkładu dnia w oddziale (dotyczy zwłaszcza przebywania w sali chorych w porze obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów czy podawania posiłków), przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych, szanować własność placówki, w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital, dbać o higienę osobistą i porządek w miejscu pobytu, rzeczy wartościowe złożyć do depozytu – (za rzeczy niezdane do depozytu Komenda Szpitala nie ponosi odpowiedzialności).
  4. Pacjentowi nie wolno: wnosić do placówki ani spożywać napojów alkoholowych, palić tytoniu i używać środków odurzających, spożywać żywności i napojów innych niż szpitalne, bez uzyskania zgody personelu medycznego, przechowywać na terenie oddziału artykułów żywnościowych łatwo psujących się, nie wolno opuścić szpitala bez zgody ordynatora/lekarza dyżurującego.

Pin It on Pinterest