PRAWA PACJENTA

Opracowane na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2022 poz. 1876)

 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 2. Prawo do informacji
 3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
 5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 

OBOWIĄZKI PACJENTA

Opracowane na podstawie Regulaminu Organizacyjnego w 115 Szpitalu Wojskowym  z Przychodnią SPZOZ w Helu.

 1. Posiadanie odpowiednich dokumentów: dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości, wyników badań, kart informacyjnych z pobytów w innym szpitalu.
 2. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania, życzliwego stosunku do innych chorych i personelu Szpitala, przestrzeganie ciszy nocnej, korzystanie z telefonu komórkowego w sposób niezakłócający spokoju innym osobom.
 3. Dostosować się do ustalonego rozkładu dnia w oddziale (dotyczy zwłaszcza przebywania w sali chorych w porze obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów czy podawania posiłków), przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych, szanować własność placówki, w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital, dbać o higienę osobistą i porządek w miejscu pobytu, rzeczy wartościowe złożyć do depozytu – (za rzeczy niezdane do depozytu Komenda Szpitala nie ponosi odpowiedzialności).
 4. Pacjentowi nie wolno: wnosić do placówki ani spożywać napojów alkoholowych, palić tytoniu i używać środków odurzających, spożywać żywności i napojów innych niż szpitalne, bez uzyskania zgody personelu medycznego, przechowywać na terenie oddziału artykułów żywnościowych łatwo psujących się, nie wolno opuścić szpitala bez zgody ordynatora/lekarza dyżurującego.

Pin It on Pinterest