115 Szpital Wojskowy

z Przychodnią SPZOZ
KONTAKT


PRZYCHODNIA

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ), W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpital świadczy usługi na zasadach określonych w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu:
• Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz pierwszego kontaktu)
• pielęgniarki środowiskowej
• położnej środowiskowej
• pielęgniarki POZ (medycyna szkolna)
• transportu sanitarnego.

Świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są na podstawie deklaracji woli wyboru POZ złożonej przez pacjenta.
Warunkiem niezbędnym do złożenia deklaracji jest posiadanie przez pacjenta uprawnienia do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Lekarza, pielęgniarkę środowiskową i położną POZ można zmienić trzy razy do roku bezpłatnie, potwierdzając swoją decyzję poprzez wypełnienie nowej deklaracji wyboru.

2) Poradnie Specjalistyczne, w skład których wchodzą:
• Poradnia Chirurgii Ogólnej,
• Poradnia Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej,
• Poradnia Stomatologiczna,
• Poradnia Medycyny Pracy,
• Poradnia Rehabilitacyjna
• Dział Fizjoterapii.

3) Pracownie i Zakłady Diagnostyczne:
• Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej (RTG),
• Pracownia USG,
• Poradnia Diagnostyki Laboratoryjnej,
• Pracownia Endoskopii
• Pracownia Diagnostyki EKG i Holterowskiej.

Pacjent ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu badań diagnostycznych na podstawie ważnego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pod warunkiem zawarcia stosownej umowy z podmiotem zlecającym wykonanie badania. W pozostałych przypadkach za badania diagnostyczne odpłatność ponosi pacjent. Stawki za badania diagnostyczne w Szpitalu, o którym mowa w ust. 2 określa cennik, wprowadzony przez Dyrektora w drodze zarządzenia. Cennik podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szpitala oraz zamieszczony na tablicy ogłoszeń.

Zadaniem Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Pracowni USG, Pracowni endoskopii jest wykonywanie badań u pacjentów leczonych w Szpitalu, w ramach podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz u pacjentów kierowanych przez innych świadczeniodawców. Wyżej wymienione Pracownie wykonują badania na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza. Skierowanie na badania powinno zawierać, obok danych osobowych pacjenta, rozpoznanie choroby oraz ewentualne informacje o lekach, których stosowanie ma wpływ na wynik badania. Wyniki badania wydane do właściwej medycznej komórki organizacyjnej, innemu zakładowi opieki zdrowotnej lub pacjentowi są rejestrowane w systemie informatycznym. Wyniki badania wraz z opisem innemu zakładowi opieki zdrowotnej lub pacjentowi wydawany jest na płytach CD (dotyczy zdjęć RTG).

Zadaniem Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej jest wykonywanie badań z zakresu analityki medycznej u pacjentów leczonych w Szpitalu, w ramach podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz u pacjentów kierowanych przez innych świadczeniodawców.

Telefon (58) 690-42-80

 

DOKUMENTY

Pacjenci / Kontrahenci

PRACA

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Kategorie

Pin It on Pinterest