115 Szpital Wojskowy

z Przychodnią SPZOZ
KONTAKT

 

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy, że w ramach obowiązków nałożonych ww. rozporządzeniem, wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczne przetwarzanie powierzonych nam przez Państwa danych osobowych.
Pragniemy przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące Państwa danych osobowych w związku z wejściem w życie ww. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

I. Administrator danych osobowych jest 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Boczna 10, 84-150 Hel.
II. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
III. Cel przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności profilaktyce zdrowotnej, diagnozie medycznej, zapewnieniu opieki zdrowotnej, leczeniu, zarządzaniu systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania, zarządzaniu ich udzielaniem wynikającym z ustaw:

– z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1373 tj.),
– z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. 2020 poz. 849 tj..),
– z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 tj.)

oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,
IV. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową
z pracownikiem służby zdrowia (art. 9 ust 2 lit. h RODO).

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. III Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: świadczenia usługi transportu sanitarnego, przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu medycznego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe pacjentów są przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
VII. Uprawnienia z art. 15-22 RODO:
Przysługują Pani/Panu prawa:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania
i prawo przenoszenia danych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

VIII. Prawo do wniesienia skargi:
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
IX. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w oparciu o profilowanie. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) oraz w związku z zapisami ustawy
z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dalej ustawa o PRM) informujemy, że: podmioty uprawnione – wskazane w ustawie o PRM, również Wojewoda Pomorski, przetwarzają dane zarejestrowane w SWD PRM (Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego),
w tym nagrania rozmów, dane osobowe osoby zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycje geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia. (art. 24b ust. 2 ustawy o PRM).

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 13 RODO informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) jest 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Boczna 10, 84-150 Hel.
Współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w SWD PRM są:
 – Ministerstwo Zdrowia,
 – wojewodowie,
 – dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,
 – dysponenci zespołów ratownictwa medycznego.
II. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail:  lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
III. Państwa dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępniane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
IV. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
V. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania. Realizacja powyższego uprawnienia może zostać delegowana
na współadministratora, o którym mowa w pkt I, właściwego terytorialnie dla miejsca zdarzenia.

W przypadku występowania z żądaniem realizacji prawa dostępu na podstawie
art. 15 RODO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mają Państwo obowiązek podania informacji
o okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy to żądanie, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

W przypadku pytań dotyczących udostępniania informacji z  SWD PRM prosimy
o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: 

Jednocześnie informujemy, że Wojewoda Pomorski nie jest podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych w myśl art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o prawach pacjentai Rzeczniku Praw Pacjenta. Zatem nie udostępnia dokumentacji medycznej prowadzonej w SWD PRM przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, o której mowa w §47 oraz §48 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Wojewoda Pomorski nie realizuje w tym zakresie powinności tych podmiotów dotyczących praw pacjenta wynikających z art. 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
VI. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
VII.Okres przechowywania danych:
– 3 lata – w zakresie nagrań rozmów prowadzonych na stanowisku dyspozytora medycznego oraz wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego,
z wykorzystaniem łączności telefonicznej (art. 24f ustawy o PRM);
– 20 lat – w przypadku danych zarejestrowanych w SWD PRM stanowiących dokumentację medyczną, w myśl ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zastosowanie ma art. 29 tej ustawy, w powiązaniu z §47, §48 oraz §80 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
VIII. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe
z naruszeniem przepisów prawa.
IX. Podanie Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie w SWD PRM jest niezbędne do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.Obowiązek podania danych osobowych wynika z konieczności jednoznacznej identyfikacji osoby, której udzielane jest świadczenie medyczne oraz z obowiązku prowadzenia przez podmiot leczniczy dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 23, art. 24 oraz art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

DOKUMENTY

Pacjenci / Kontrahenci

PRACA

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Kategorie

Pin It on Pinterest